Mid Season Salezľavy až -70 % Objavujte tu →

Obchodní podmínky


DioArt s.r.o.

Sídlo: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika

IČO: 02503158, DIČ: CZ02503158

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne , Oddiel: C, Vložka č.: 81573

Telefónne číslo: +420 776 081 000

E-mail: info@elarte.cz

Bankové spojenie:

IBAN: CZ3220100000002601884445

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa viz Archív obchodných podmienok v tejto stránke.

 

I. PREAMBULA

1.1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim ako predávajúcim Tovaru a Kupujúcim ako kupujúcim Tovaru, prostredníctvom Webového portálu dostupného na adrese „https://www.elarte.sk/“, a zároveň určujú zásady právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom predmetného Webového portálu.

1.2. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Webového portálu s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.

1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci – Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a Predávajúcim platia pravidlá týchto VOP, ako aj Reklamačného poriadku primerane, okrem iného aj s poukazom na príslušné ustanovenia vzťahujúce sa na Kupujúcich – Podnikateľov.

1.4. Tieto VOP, vrátane Reklamačného poriadku sú dostupné na Webovom portáli Predávajúceho. Je povinnosťou každého Kupujúceho, aby sa pred uzavretím Zmluvy s Predávajúcim podrobne oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom, ako aj s inými dokumentmi dostupnými Kupujúcemu prostredníctvom Webového portálu.

 II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.

2.2. Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.

2.3. Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

2.4. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:

2.4.1. Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;

2.4.2. Cena znamená kúpna (predajná) cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie; pre vylúčenie pochybností, na účely týchto VOP sa Cenou rozumie celková cena, pozostávajúca okrem iného aj z nákladov Predávajúceho na dodanie Tovaru, alebo iných odôvodnených nákladov súvisiacich s Objednávkou;

2.4.3. Darčeková poukážka znamená elektronický poukaz v určenej výške (sume) vydaný Predávajúcim a ponúkaný na predaj zo strany Predávajúceho na Webovom portáli a oprávňujúci jeho vlastníka (t.j. Kupujúceho, resp. Tretiu osobu) k nákupu Tovaru a úhrade Ceny za Tovar;

2.4.4. Deň znamená kalendárny deň;

2.4.5. Kupujúci znamená subjekt, ktorý prostredníctvom Objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s Predávajúcim v záujme nakúpiť Tovar ponúkaný Predávajúcim na Webovom portáli Predávajúceho. Kupujúcim sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom – Spotrebiteľ, ďalej právnické osoby a organizácie – Podnikatelia;

2.4.6. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov;

2.4.7. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

2.4.8. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

2.4.9. Objednávka znamená individuálna písomná (elektronická) objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu, ktorá spočíva vo vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na Webovom portáli, a ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom Tovare a Cene Tovaru, ako aj o spôsobe dodania Tovaru a platby za Tovar;

2.4.10. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba ktorá uskutočňuje Objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v súvislosti s ňou, alebo osoba, ktorá uvedie v Objednávke svoje IČO;

2.4.11. Používateľ znamená každá osoba, ktorá si prehliada Webový portál a získava z neho informácie;

2.4.12. Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja na území Slovenskej republiky;

2.4.13. Predávajúci znamená obchodná spoločnosť DioArt s.r.o., so sídlom: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika, IČO: 02503158, ktorá vystupuje na účely týchto VOP a Zmluvy v postavení predávajúceho Tovaru prostredníctvom Webového portálu;

2.4.14. Prevádzkovateľ znamená prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je Predávajúci;

2.4.15. Registrácia znamená zriadenie trvalého užívateľského účtu Kupujúceho na Webovom portáli;

2.4.16. Reklamačný poriadok znamená dokument, vydaný Predávajúcim k zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovaru, sťažností a podnetov;

2.4.17. Reklamácia znamená písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje žiadosť Kupujúceho o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Tovaru podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov;

2.4.18. Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti;

2.4.19. Tovar znamená produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú aktuálne v ponuke Predávajúceho na Webovom portáli, a ktoré sú prezentované prostredníctvom Webového portálu na účely jeho predaja Kupujúcemu; na účely týchto VOP sa za Tovar považuje aj Darčeková poukážka;

2.4.20. Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu, odlišná od Predávajúceho a/alebo Kupujúceho;

2.4.21. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

2.4.22. Webový portál znamená webový portál Predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke https://www.elarte.sk/

2.4.23. Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.24. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.25. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

2.4.26. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.27. Zmluva znamená kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, predmetom ktorej je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom Webového portálu, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a/alebo Zmluve;

2.4.28. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, a to Predávajúci a Kupujúci, ktorí uzavreli Zmluvu.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Predmetom predaja prostredníctvom Webového portálu Predávajúceho je Tovar. Bližšia špecifikácia Tovaru a popis hlavných vlastností Tovaru je k dispozícií na Webovom portáli Predávajúceho po otvorení, resp. rozkliknutí každého jednotlivého Tovaru. Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje Tovar dostupný na Webovom portáli.

3.2. Nákup Tovaru prostredníctvom Webového portálu je možné uskutočniť prostredníctvom Registrácie, alebo bez Registrácie Kupujúceho.

3.3. Nákup Tovaru bez Registrácie Kupujúceho sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Kupujúceho ako neregistrovaného zákazníka.

3.4. Nákup Tovaru Kupujúceho, ktorý je na Webovom portáli registrovaný, prebieha prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu Kupujúceho. Pri Registrácii je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Pri Registrácií si Kupujúci zvolí vlastné užívateľské meno (e-mail) a heslo, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu na Webovom portáli. Kupujúci je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej tretej osobe. V prípade, ak má Kupujúci podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho.

3.5. V prípade Registrácie Kupujúceho na Webovom portáli a nákupu Tovaru cez užívateľský účet Kupujúceho, má Kupujúci možnosť poberať výhody a využívať doplnkové služby plynúce mu z takejto Registrácie.

3.6. Nákup Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Objednávky, a to zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v „Košíku“ Webového portálu. Jednotlivé produkty (Tovar), je Kupujúci oprávnený vybrať v požadovanom počte kusov prostredníctvom tlačidla „Vložiť do košíka“. V „Košíku“ je Kupujúci oprávnený požadovaný počet kusov vybraných produktov (Tovaru) meniť, alebo odstrániť. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť Tovaru je v každom jednotlivom prípade viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho.

3.7. Kupujúci je povinný zvoliť si v rámci Objednávky spôsob doručenia Tovaru a spôsob úhrady (platby) za Tovar a pravdivo a úplne vyplniť požadované dodacie a fakturačné údaje v elektronickom objednávkovom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí – dodacej adresy, prípadne fakturačných údajov, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia Tovaru.

3.8. Odoslanie Objednávky je podmienené potvrdením Kupujúceho o oboznámení sa s VOP a spracovaním osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho.

3.9. Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ na Webovom portáli, dáva Kupujúci Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru uvedeného v Objednávke a vybraného Kupujúcim z produktov (Tovaru) uvedenom na Webovom portáli. Odoslaním Objednávky je proces objednávania Tovaru ukončený.

3.10. Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu za Tovar v zmysle Objednávky, dodanie Tovaru a iné vopred určené náklady Predávajúcemu.

3.11. Po riadnom a úplnom odoslaní Objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie) doručený automatický e-mail o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho a potvrdení Objednávky.

3.12. Objednávka sa stáva záväznou a Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

3.13. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu ani Tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Kupujúcim v rámci vypĺňania údajov v Objednávke, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla Kupujúceho.

3.14. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

IV. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Kupujúcemu zakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Cenu. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, druhu, v zmysle Objednávky a tak, ako určuje Zmluva a tieto VOP.

4.2. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom v zmysle Objednávky.

4.3. Spôsob dodania Tovaru je ponúkaný Predávajúcim a zvolený Kupujúcim pred uzavretím Zmluvy. Požadovaný spôsob dopravy (dodania) Tovaru Kupujúci uvedie v Objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob prevzatia Tovaru, resp. spôsob dodania Tovaru, a to nasledovne:

(i) parcel shop;

(ii) štandardné doručenie Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti / kuriéra.

4.4. Dodanie Tovaru sa uskutoční spôsobom, ktorý Kupujúci uviedol v Objednávke, a to v spravidla na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Kupujúci je povinný na tieto účely v Objednávke uviesť pravdivé kontaktné (dodacie) údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

4.5. Dodacia lehota je v prípade Tovaru, ktorý sa nachádza na sklade Predávajúceho spravidla 3 (tri) – 5 (päť) Pracovných dní od uzavretia Zmluvy, prípadne od úhrady Ceny za Tovar pri výbere spôsobu platby online. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia. O presnej dobe dodania Tovaru bude Kupujúci informovaný zo strany Predávajúceho spravidla v potvrdení Objednávky. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a Cene.

4.6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola Kupujúcemu alebo Tretej osobe spôsobená dôsledkom toho, (i) že Kupujúci pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti / kuriéra Tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v Objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade opakovaného (najmenej 2-krát) neprevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho, alebo opakovaného (najmenej 2-krát) nezastihnutia Kupujúceho na doručovacej adrese.

4.7. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej / splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal Kupujúci prevziať Tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného Tovaru na Kupujúceho prevzatím Tovaru na mieste dodania ním určenom.

V. CENA

5.1. Aktuálne ceny Tovaru sú stanovené Predávajúcim pri každom jednotlivom Tovare, ktorý je v ponuke na Webovom portáli. Jednotlivé ceny za Tovar uvedené na Webovom portáli nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od zvoleného Tovaru, podmienok poskytovateľa prepravy Tovaru ako aj od spôsobu úhrady ceny za Tovar, a iných nákladov. Kupujúci hradí dodatočné poplatky k cene Tovaru v závislosti od zvoleného Tovaru, typu zvoleného spôsobu dodania a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania Predávajúceho.

5.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie dojednanú Cenu. Cena Tovaru, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (napr. nákladov na dodanie, dopravu) bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky.

5.3. Úhradu Ceny za Tovar môže Kupujúci realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov (s výnimkou Darčekovej poukážky, na ktorú sa vzťahuje článok VI., bod 6.2 týchto VOP):

5.3.1. platba na dobierku;

5.3.2. kartou online, resp. online platba cez platobnú bránu na Webovom portáli;

5.3.3. prevodom na bankový účet Predávajúceho.

5.4. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že úhradu Ceny za Tovar prevyšujúcej sumu 500,- EUR (slovom: päťsto euro), možno vykonať len spôsobom podľa bodu 5.3.2. a 5.3.3. tohto článku VOP, a nie na dobierku.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie Tovaru slúži faktúra doručená Kupujúcemu spolu s Tovarom, prípadne elektronická faktúra vystavená Predávajúcim a doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list a v niektorých prípadoch ako dodací list.

VI. DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

6.1. Darčeková poukážka je vydávaná a ponúkaná na predaj zo strany Predávajúceho v určenej výške (sume) a slúži na nákup Tovaru na Webovom portáli.

6.2. Úhradu za Tovar – Darčekovú poukážku je možné realizovať výlučne spôsobom podľa článku V., bodu 5.3.2. a 5.3.3. týchto VOP.

6.3. Po zakúpení Darčekovej poukážky bude táto Kupujúcemu doručená výlučne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie). Darčeková poukážka je tzv. digitálnou Darčekovou poukážkou a každá Darčeková poukážka obsahuje jedinečný kód, ktorý je príslušnej Darčekovej poukážke priradený.

6.4. Darčekovú poukážku je možné využiť na nákup Tovaru vo výške nominálnej hodnoty uvedenej na Darčekovej poukážke a najneskôr v lehote platnosti predmetnej Darčekovej poukážky. Lehota platnosti Darčekovej poukážky je 1 (jeden) kalendárny rok od dátumu nákupu, pričom po uplynutí lehoty platnosti Darčeková poukážka prepadá.

6.5. Darčekovú poukážku možno použiť aj na nákup viacero kusov Tovaru. Pri nevyčerpaní nominálnej hodnoty Darčekovej poukážky nie je možné vyplatiť vzniknutý rozdiel v peniazoch a takýto rozdiel Kupujúcemu prepadá. Po prečerpaní nominálnej hodnoty Darčekovej poukážky je Kupujúci povinný vzniknutý rozdiel doplatiť.

6.6 Darčekovú poukážku nie je možné za žiadnych okolností vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať na jej základe bankový prevod finančných prostriedkov.

6.7. Darčekovú poukážku možno vymeniť za inú poukážku s predĺženou platnosťou, len po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim.

6.8. Darčeková poukážka je prenosná, t.j. nie je viazaná na Kupujúceho a môže byť využitá akoukoľvek Treťou osobou.

6.9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu Darčekovej poukážky, jej odcudzenie, zneužitie, alebo omeškanie s uplatnením.

VII. ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KÓDY

7.1. Predávajúci je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu elektronický zľavový kód. Výšku zľavy, sortiment výrobkov, na ktoré sa zľava vzťahuje a lehotu platnosti zľavového kódu určuje Predávajúci v každom prípade individuálne.

7.2. Jeden zľavový kód možno použiť len raz, na jeden nákup. V prípade viacnásobného použitia má Predávajúci právo neuznať duplicitnú zľavu. Zľavy poskytnuté kódmi nie je možné kombinovať s inými kódmi a kupónmi, vrátane Darčekových poukážok, ani inými zľavami.

7.3. Kupujúci je oprávnený zadať v rámci Objednávky zľavový kód do poľa „Máte zľavový kód alebo darčekový poukaz?". Po stlačení tlačidla "Uplatniť" bude príslušná zľava zohľadnená a výsledná Cena prepočítaná.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy – Kupujúci

8.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 30 (tridsiatich) Dní.

8.2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

(i) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

(ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

(iii) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

8.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8.2 týchto VOP.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je

(i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

(ii) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

(iii) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

(iv)predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

(v)predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

(vi) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

(vii) z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.5. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci doručiť písomne na adresu sídla Predávajúceho: DioArt s.r.o., so sídlom: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: info@elarte.cz. Kupujúci má možnosť na odstúpenie od Zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý je dostupný na Webovom portáli v časti „Formulár na odstúpenie od zmluvy“.

8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 (štrnásť) Dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar poštou späť na adresu sídla Predávajúceho, resp. na inú adresu Predávajúceho, z ktorej bol Tovar odoslaný, alebo ho osobne odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

8.7. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar podľa možností čistý, nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane pôvodných štítkov a všetkého príslušenstva.

8.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

8.9. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy, ak nie je Predávajúcim osobitne určené inak.

8.10. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Tovar (ktorý je predmetom odstúpenia) v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Kupujúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu za Tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe Ceny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

8.11. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.12. Ak na základe Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol Tovar dodaný Kupujúcemu domov v čase uzavretia Zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote najneskôr do 14 (štrnástich) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

8.13. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu za Tovar pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

8.14. Úhrada Ceny za Tovar pri odstúpení od Zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac Tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

Odstúpenie od Zmluvy – Predávajúci

8.15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim – Podnikateľom do 14 (štrnástich) Dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (i) zo závažných prevádzkových dôvodov, z dôvodu (ii) vypredania svojich zásob Tovaru, (iii) jeho nedostupnosti, (iv) ak výrobca, alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu, zvýšil cenu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo (v) ak ani pri vynaložení značného úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, nie je schopný Tovar dodať Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v Cene dojednanej v Zmluve.

8.16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim – Podnikateľom aj v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v Cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná Cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku, resp. Tovaru.

8.17. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný postupovať zákonným spôsobom, odstúpenie od Zmluvy bezodkladne doručiť Kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Pred odstúpením od Zmluvy je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  Zmluvy.

8.18. V prípade, ak Predávajúci odstúpil od Zmluvy, a ak Kupujúci uhradil Cenu, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúcemu Cenu, prípadne Cenu v hodnote nedodaného Tovaru, vrátiť.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Prevádzkovateľom osobných údajov Kupujúcich, Používateľov Webového portálu, a záujemcov o Tovar ako dotknutých osôb je Predávajúci a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

9.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa nájdete na Webovom portáli v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov“.

X. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho – Podnikateľa.

XI. DORUČOVANIE

11.1. Vo veciach komunikácie s Kupujúcimi a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, využíva Predávajúci predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj Webový portál. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Kupujúcemu oznámením prostredníctvom Webového portálu, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Kupujúcim ich zverejnením na Webovom portáli podľa podmienok týchto VOP.

11.2. Pre účely kontaktovania Predávajúceho v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho nasledovným spôsobom:

Adresa na doručovanie:

DioArt s.r.o., so sídlom: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika

Adresa pre vrátenie Tovaru:

DioArt s.r.o., so sídlom: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika

Telefónne číslo: +420 776 081 000

E-mail: info@elarte.cz

11.3. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje Deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo Kupujúcim Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi Dňom jej prevzatia, alebo vrátením nedoručenej písomnosti. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v Deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO

12.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Kupujúci a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. VOP možno v takomto prípade meniť len s výslovným súhlasom oboch Zmluvných strán, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak. Platne uzavretá Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak.

13.2. Predávajúci je oprávnený jednostranne VOP zmeniť, za predpokladu, že tým nie je dotknutý bod 14.1 týchto VOP. Predávajúci oznamuje zmeny VOP ich zverejnením na Webovom portáli, a/alebo zaslaním zmeny VOP na e-mailovú adresu Kupujúceho, v rovnakej lehote. Dôvody pre zmenu VOP sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, alebo (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú dodanie Tovaru.

13.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok.

13.4. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, Slovenská republika

info@soi.sk

Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 32 – všeobecné podmienky reklamácie, tel. č. 02/58 27 21 78 – reklamácie - textilné výrobky, obuv, priemyselný tovar, záručná doba, predajné akcie, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, geoblocking

https://www.soi.sk,

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


Archív obchodných podmienok

  • (Platnosť od: 30. 10. 2023)
  • (Platnosť od: 30. 10. 2023)
  • (Platnosť od: 4. 08. 2023)
  • (Platnosť od: 4. 08. 2023)
  • (Platnosť od: 4. 08. 2023)
  • (Platnosť od: 4. 08. 2023)
  • (Platnosť od: 4. 08. 2023)
Hore