Mid Season Salezľavy až -70 % Objavujte tu →

Reklamácia a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU

Tovar, ktorý nie ste spokojný, môžete nám vrátiť do 30 dní odo dňa doručenia bez udania dôvodov. Tovar však musí doraziť v neporušenom stave a v pôvodnom obale, inak si zabezpečíme právo na poškodenie vzniknuté. Peníze vracíme obvykle najneskôr do 10 dní. Na vrátenie tovaru máte 2 možnosti:

1) Vrátenie tovaru dopravcom

Zboží zabalte a do balíčku s ním vložte tento formulář a kopii daňového dokladu. Neporušené zboží poté zašlete na adresu:

DioArt s.r.o.
třída Tomáše Bati 174
763 02 Zlín
Česká republika

2) Vrátenie tovaru na predajni

Pokiaľ ste si tovar kúpili osobne alebo máte cestu okolo našej predajne, môžete tovar vrátiť aj týmto spôsobom. Stačí vám k tomu kópia daňového dokladu a vrátenie tovaru spoločne vyriešime na mieste.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

DioArt s.r.o.

Sídlo: třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika

IČO: 02503158, DIČ: CZ02503158

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne , Oddiel: C, Vložka č.: 81573

Telefónne číslo: +420 776 081 000

E-mail: info@elarte.cz 

Bankové spojenie:

IBAN: CZ3220100000002601884445

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Kupujúceho, týkajúcej sa kvality, nedostatkov a vád vo vzťahu k Tovaru. Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.

1.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady Reklamácie, pokiaľ nie sú dojednané osobitné podmienky, alebo ak osobitný právny predpis neurčuje inak.

1.4. Tento Reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – Spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Kupujúcich, ktorí sú Podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento Reklamačný poriadok primerane, a to okrem iného v nasledovnom rozsahu:

a) článok II. tohto Reklamačného poriadku;

b) článok III. tohto Reklamačného poriadku;

c) článok V. bod 5.1, 5.5, a 5.6 tohto Reklamačného poriadku;

d) článok VI. tohto Reklamačného poriadku.

1.5. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa článkom V tohto Reklamačného poriadku, ako aj príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Podnikateľa článkom VI tohto Reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

II. Spôsob uplatnenia reklamácie

2.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: info@elarte.cz alebo

b) písomne na adresu: DioArt s.r.o., třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika

2.2. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po tom, čo mal Kupujúci možnosť Tovar prezrieť a/alebo vada vznikla, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ak platné právne predpisy neustanovujú inak.

2.3. Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené (fotografie vád Tovaru a pod.).

III. Reklamačné konanie

3.1. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Predávajúci doručí Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

3.2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.

3.3. Reklamácia Kupujúceho – Spotrebiteľa bude spravidla vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie Reklamácie, najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Predávajúcim.

3.4. Reklamácia Kupujúceho – Podnikateľa bude spravidla vybavená do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. O postupe vybavovania, ako aj o spôsobe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

4.2. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) vybavenie Reklamácie v celom rozsahu, alebo sčasti, podľa požiadaviek Kupujúceho uvedených v Reklamácií, alebo (ii) iným vhodným spôsobom, alebo (iii) odôvodneným zamietnutím Reklamácie. Predávajúci je povinný písomne zdôvodniť Kupujúcemu dôvody zamietnutia Reklamácie, resp. odmietnutia zodpovednosti za vady Tovaru.

4.3. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa ukončenia reklamačného konania, inak právo zanikne. Kupujúcemu – Podnikateľovi takéto právo neprináleží v žiadnom prípade. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Kupujúceho – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné) nesie Kupujúci – Podnikateľ v každom prípade samostatne.

V. Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena.

5.2. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru za iný adekvátny tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.3. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo (i) na výmenu Tovaru za iný adekvátny tovar, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

5.4. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia Reklamácie.

5.5. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením Tovaru, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, alebo (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

5.6. V prípade, ak je súčasťou Zmluvy pri zakúpení Tovaru aj návod na údržbu jednotlivého Tovaru, a Kupujúci tento návod nedodrží, nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru.

5.7. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že tento článok Reklamačného poriadku sa na neho nevzťahuje. Pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady Tovaru v prípade Kupujúceho – Podnikateľa platia osobitné podmienky podľa článku VI. Tohto Reklamačného poriadku a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, prípadne iných platných právnych predpisov.

VI. Reklamácia kupujúceho – podnikateľa

6.1. V prípade Kupujúcich, ktorí sú Podnikateľmi sa na reklamačné konanie uplatňujú osobitné podmienky upravené v tomto Reklamačnom poriadku.

6.2. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia Zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností Tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa Zmluvy.

6.3. Reklamácie týkajúce sa takého poškodenia Tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí Tovaru, je Kupujúci povinný uplatniť voči Predávajúcemu okamžite po ich zistení, najneskôr však v lehote 3 (troch) Dní.

6.4. Kupujúci je oprávnený v rámci uplatnenia Reklamácie požadovať: (i) odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, (ii) dodanie chýbajúceho Tovaru, alebo (iii) odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady odstrániteľné, ak nie je Zmluvnými stranami dojednané inak.

6.5. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) odovzdaním opraveného výrobku (Tovaru), (ii) dodaním chýbajúceho Tovaru, (iii) výmenou výrobku (Tovaru), pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, alebo (iv) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

6.6. Náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie Kupujúci sám.

VII. Záruka

7.1. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak sa skladá Tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo Dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim.

7.3. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe Tovaru.

7.4. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu info@elarte.cz, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona alternatívnom riešení sporov.

IX. Sťažnosti a podnety

9.1. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Kupujúceho sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.

9.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Predávajúcemu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: info@elarte.cz alebo

b) písomne na adresu: DioArt s.r.o., třída Tomáše Bati 174, 763 02 Zlín, Česká republika.

 


V prípade ďalších otázok k reklamácii a vráteniu tovaru nás neváhajte kontaktovať.

Hore